Baba-Apa – közösség és shop

Semmi sem baba téma…

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Hatályos: 2024. 05. 01-től.

Melyek („Szerződés”) vonatkoznak egyrészről Tóth Adorjánra (székhely: Ausztria, 4342, Baumgartenberg, Burderau 29., adószám: 51 360/7762), a baba-apa.hu elnevezésű weboldal (ideértve még a babaapa.com, a babapapa.hu oldalakat is; továbbiakban: „weblap”, „weboldal”) üzemeltetőjére (továbbiakban „Üzemeltető”, „Szolgáltató”), másrészről a weblap látogatóira, használóira, a webshopon keresztül rendelést leadókra, a weblapon hirdetett szolgáltatásokat bármilyen módon megrendelőkre vagy hírlevélre feliratkozókra (továbbiakban „Megrendelő”, „Megbízó”, „Látogató”), együttesen: „Felek”-re.

I. A weboldal használata, annak szabályai, a szabályok megszegésének következményei

A weboldal használtára bármilyen 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy jogosult. Azonban annak tartalma, ide értve kifejezetten, de nem kizárólag a szakmai és jogi vonatkozású elemeket, például fotók, videók, egyéb hanganyagok vagy letölthető dokumentumok, szerzői jogvédelem alatt állnak. Azok felhasználása, terjesztése vagy megosztása tilos, kivéve, ha az Üzemeltető ehhez írásban nem járul hozzá. Ez esetben a hozzájáruláskor kikötött feltételek mentén szabad felhasználni a szóban forgó tartalmi elemeket, tartalmakat.

A fentiek be nem tartása törvénysértésnek minősül, és a törvénysértő személynek (vagy cégnek) megkezdett A/4-es oldalanként vagy képenként nettó 50 000 forintnyi kötbért köteles fizetnie, mely a törvénysértés kezdetétől 8 napon belül esedékessé válik. (1 oldal, mint mértékegység: egy A4-es oldal, 12-es betűméret mellett, Times New Roman betűtípussal.) Késedelmes megfizetés esetén a késedelmi kamat megkezdett naponként 1 000 forint.

A fenti hatálya kiterjed még: az Üzemeltető által működtetett, a témába közvetlenül vagy csak áttételesen kapcsolódó egy offline vagy online felületeire is. Például, de nem kizárólag: kiadványok, társoldalak, social media oldalak vagy csoportok (Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube, TikTok, stb.), az Üzemeltető által tartott előadások anyagai, blog bejegyzések.

A Baba-Apa és Baba-Apa csoport márkanevek és a Baba-Apa logo, valamint a logo egyes változatai a Szolgáltató szerzői jogi védelem alá tartozó kizárólagos tulajdonát képezik.

Fentiektől eltérni kizárólag az Üzemeltető által adott írásos engedély birtokában szabad, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit felülíró esetleges egyedi szerződésben foglaltak szerint.

Egyebekben a weboldal használata ingyenes.

II. Kapcsolat, kapcsolattartás, adatok, adatkezelés

Üzemeltető, ha a Látogató ehhez hozzájárul, hírlevelet küldhet, levelezőlistára való feliratkozást követően információkat küldhet vagy promóciókról tájékoztathat, szükség estén kapcsolatfelvételi form-on keresztül kapcsolatfelvételi lehetőséget tesz lehetővé. Az ezekre való feliratkozás vagy ezek használatuk során Látogató kifejezetten elfogadja az Adatkezelési szabályzatot és az abban foglaltakat.

A fentiek során Látogatónak az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakhoz kell hozzájárulnia.

A kapcsolattartással kapcsolatos további információkról rendelkezik még: IX. pont.

III. A Baba-Apa shop, Marketplace, az Üzemeltető szerepe

A baba-apa.hu nem üzemeltet saját webshopot, azt partneri együttműködés keretein belül az RGF Kft. végzi.

A Baba-Apa shop menüpontra való átkattintással Látogató a baba-apa.hu (a Baba-Apa csoport) shopját üzemeltető RGF Kft. Általános Szerződési Feltételei és Adatkezelési tájékoztatója szerint tud rendelést leadni vagy tudja használni a webshopot.

A Baba-Apa shopban a baba-apa.hu által birtokolt szellemi termékek engedéllyel jelennek meg, azokra ugyanúgy vonatkoznak a jelen ÁSZF-ben irányadó, I. pontban taglalt szabályok.

A vásárlással, a raktáron lévő és egyedileg készített termékekkel, szolgáltatásokkal, a megrendelés folyamatával és menetével, számlázással, csomagolással, szállítással, fizetéssel, vis maiorral, valamint a garanciával (jótállással, valamint elállással, kellékszavatossággal és termékszavatossággal) kapcsolatos kérdések az RGF Kft. szabályzatai alapján történnek.

Látogató (alkalom adtán Vásárló) tudomásul veszi, hogy a Baba-Apa shop égisze alatt működő webshop Marketplace-ként is működik. Ez azt jelenti, hogy más cégek (pl. gyártók, szolgáltatók, nagykereskedések, alvállalkozók, a továbbiakban: Harmadik Fél) jószágait is értékesíti, közvetíti. Mind ezen esetekben, mind az RGF Kft. által direktben forgalmazott termékek esetében Látogató elfogadja, hogy a baba-apa.hu Üzemeltetője kizárólag, mint közvetítő jelenik meg és jár el, fizetéssel végződő tranzakció esetében Üzemeltető és Látogató egymással jogviszonyba nem kerülnek. Ugyanakkor Üzemeltető vállalja, hogy amennyiben szükséges, vitás helyzetben törekszik segíteni a helyzet békés megoldását és lezárását.

IV. Támogatás, jótékonykodás. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Baba-Apa shopban történő vásárlással (ide tartozik a megrendelés akkor is, ha utóbb megrendelő eláll, vagy bármi más módon garanciális jogaival élne) a termékek és szolgáltatások bruttó vételárának 1%-ával (pénz formájában vagy természetben) az Üzemeltető által választott jótékonysági célt is támogatja. Ezért, olyan garanciális helytállás során, melynek eredményeképp a Baba-Apa shopot működtető RGF Kft. pénzvisszafizetést eszközöl, Megrendelő tudomásul veszi, hogy a pénzvisszafizetés csak a bruttó vételár 99%-ára vonatkozik, tekintve, hogy az 1%-nyi díjat Szolgáltató továbbutalja a kiválasztott szervezet felé: pénz formájában vagy természetben, legalább ezzel megegyező értékű termék formájában. Az aktuálisan támogatott szervezetről, illetve Szolgáltató egyéb jótékonysági akcióiról Megrendelő bővebben a weboldalon és/vagy socail media felületein, továbbá pl. az Üzemeltető hírleveleiből tájékozódhat.
Társadalmi szerepvállalásainkról ITT tájékozódhat.

V. Szerzői jogok

A Baba-Apa égisze alatt üzemelő vagy azzal összeköthető valamennyi oldalon található valamennyi tartalom és intellektuális termék (szöveg, cikk, know-how, termékismertető, logó, termékkép, más információ illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a webáruház és a weblap üzemeltetőjét, Üzemeltetőt illetik meg. Ugyanez igaz az Üzemeltető által küldött ingyenes, letölthető vagy más módon Megrendelőnek, Látogatónak eljuttatott anyagokra is, akkor is, ha azokat Megrendelő a hírlevélre való feliratkozásért, vagy más, egyéb okból kifolyólag kapta Üzemeltetőtől.

A weboldal(ak) és a shop szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben.

Egyebekben pedig a jelen ÁSzF I. pontja az irányadó.

VI. Adatvédelmi rendelkezések és irányelvek

Lásd az Adatkezelési tájékoztatóban.

A Megrendelő az Adatkezelési szabályzatban rögzítetteket megismerte és tudomásul vette.

VII. A szerződés hatálya

A jelen ÁSZF kötelező erővel hatályos a Felekre a Látogató weboldalon és/vagy a webshopban való böngészésének megkezdésétől, a hírlevelekre, levelező listákra való feliratkozásának pillanatától, valamint a Megbízóval való kapcsolatfelvétel pillanatától, és különösen a Megrendelő által leadott megrendelést követően, valamint minden további, egy megrendelést egyértelműen hatályosító, jelen szerződésben nem tárgyalt mód esetében.

VIII. Panaszkezelés

Panaszok általános bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik az Üzemeltető ügyfélszolgálati címével (IX. pont).

Szóbeli panasz esetén Üzemeltető a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt.

Ha Megrendelő az Üzemeltető panaszkezelését vitatja, vagy ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Megrendelőnek-Látogatónak eljuttatja.

Írásban (ideértve az elektronikus úton) vagy telefonon tett panaszt Üzemeltető 30 napon belül írásban válaszolja meg – egyúttal csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat.

Amennyiben Üzemeltető elutasítja a panaszt, azt indokolni köteles. Egyúttal köteles felhívni Megrendelő-Látogató figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. Egyebekben fogyasztóként erről Megrendelő az alábbiak szerint tájékozódhat, további panaszt az alábbiak szerint tehet, vitás esetben jogorvoslati lehetőséget az alábbiak szerint kaphat:

Megrendelő fogyasztóként panasszal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Az illetékes kormányhivatalok listája IDE kattintva érhető el.

Vásárlás során, azzal kapcsolatban felmerülő panaszt Megrendelő az RGF Kft. ügyfélszolgálatán tehet.

IX. Egyéb szolgáltatások, tevékenységek, rendezvény(ek)

Üzemeltető tevékenysége során egyes tevékenységeket (pl. rendezvényszervezés, könyvkiadás) partnerekkel, alvállalkozókkal, egyéb közreműködőkkel valósít meg, akár akképp, hogy a Weboldal egyes részein az adott partner jelenik meg, mint az adotttevékenységért felelős például szervező. Ez esetben az adott tevékenységre vonatkozó külön szerződéses feltételeket az adott tevékenységhez kapcsolódó oldalakon, termékoldalakon és/vagy értékesítési felületeken külön is tüntetjük fel.

Amennyiben egy ide tartozó (pl. rendezvény ÁSZF) és a jelen ÁSZF között ellentététes rendelkezések vannak, úgy a jelen ÁSZF az irányadó.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy melyik tevékenységhez melyik ÁSZF vonatkozik, kérjük, keresd fel ügyfélszolgálatunkat és készséggel segítünk (lsd. következő pont)!

X. Egyéb rendelkezések, Ügyfélszolgálat

A baba-apa.hu oldal használatával a weboldal és a webshop használója, Megrendelő kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és azt magára nézve kötelező érvényűen elfogadja.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát az Üzemeltető fenntartja. A megrendeléssel vagy az ÁSZF-fel kapcsolatos valamennyi információt, közleményt és változást a Szolgáltató kizárólagosan írásos kommunikáció során közlik (lsd. következő bekezdés). Az információ e-mailben való megküldésével az információ a regisztrált felek részére kézbesítettnek tekintendő.

Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt email címek:

– az Üzemeltető részéről elsődlegesen a babaapacsoport{@}gmail{.}com

– a Látogató/Megrendelő részéről pedig a honlapokon a feliratkozás vagy kapcsolatfelvételkor megadott e-mail-címe.

A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő email címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni. A dezinformáltságból eredő felelősséget és kártérítést Üzemeltető kizárja.

Céginformáció, egyben Ügyfélszolgálati elérhetőségek:

Cégnév: Tóth Adorján
Adószám: 51 360/7762
Székhely: Ausztria, 4342, Baumgartenberg, Bruderau 29.
Kapcsolat: Tóth Adorján
Tel: +36704269699 (munkanapokon 10-16 óráig)
e-mail: babaapacsoport{@}gmail{.}com

A weboldalon való böngészés megkezdésével létrejött szerződés, azaz a jelen szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország törvényei az irányadók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek feltételei hatályon kívül helyezik a bármely fél által kiadott dokumentumban vagy elismerő nyilatkozatban foglalt minden egyéb feltételt vagy szóbeli megállapodást, kivéve a kifejezetten jelen ÁSZF rendelkezéseinek felülírására létrehozott esetleges Egyedi Szerződést. Jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó.