Baba-Apa – közösség és shop

Semmi sem baba téma…

Baba-Apa Nap – ÁSZF

Baba-Apa Nap rendezvény

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány(a továbbiakban: Rendező) által a Baba-Apa csoport égisze alatt szervezett és megrendezésre kerülő Baba-Apa Nap 2024 rendezvényen (a továbbiakban, mint Rendezvény, vagy BAN2024) a jegyvásárlók (a továbbiakban, mint Jegyvásárlók, együttesen: Szerződő Felek) és a Látogatók részvételének általános feltételeit.

Jelen ÁSZF a Baba-Apa csoport csoportszabályzata mentén, azzal összhangban került megfogalmazásra és rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényen való részvételre.

A mindenkor hatályos ÁSZF, továbbá a jelen ÁSZF részét nem képező árjegyzék – amely a Rendező által értékesített jegyek leírását és árát tartalmazza –, valamint az adatkezelési tájékoztató a babaapanap.hu weboldalon, illetve a jegyértékesítésre használt baba-apa.hu/ban oldalon elérhető. Rendező az Általános Szerződési Feltételek módosításáról külön értesítést nem küld.

  1. A Rendező

Cégnév: Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány

Székhely: 2765 Farmos, Árpád utca 2.

Honlap: www.hajtapartja.hu

Nyilvántartási szám: 13-01-0001213

Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék

Adószám: 18674808-1-13

E-mail cím: tapio.naturpark@gmail.com

2. Fogalommeghatározások

Rendező: az 1. pontban meghatározott civil szervezet (közalapítvány).

Rendezvény: a Rendező által a Baba-Apa csoport égisze alatt szervezésre- és megrendezésre kerülő Baba-Apa Nap 2024 elnevezésű esemény.

Termék: a Rendezőtől, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvény keretében megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog.

Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Rendező vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényen – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

Jegy: a Rendező által szervezett Rendezvényen részvételre jogosító, a jegyvásárlás során a Jegyvásárló részére bármely formában adott igazolás (jegy, napijegy, mobiljegy).

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti természetes személy.

Vállalkozás: A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti személy.

Jegyvásárló: a Jegyet a Rendezőtől megvásárló személy.

Szerződő Felek: Jegyvásárló és Rendező együttesen.

Látogató: az a természetes személy, aki a Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.

Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne.

Rendezvényen résztvevők: jelenti a Rendező által megrendezett bármely Rendezvényen részt vevők bármely természetes személyt, függetlenül a Rendezvényen való tartózkodás jogcímétől vagy annak esetleges hiányától.

Közreműködő: a Rendező Rendezvény létrejöttét elősegítő alvállalkozója vagy megbízottja.

Szerződéses partner: adott Rendezvényen a Rendezővel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

Árjegyzék: a Rendező által értékesített jegyek leírását, árát, a kapcsolódó adminisztrációs költségeket, illetve a jegyértékesítés egyes kedvezményeit tartalmazó, az ÁSZF részét nem képező tájékoztató, amely a baba-apa.hu/ban oldalon érhető el.

3. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

3.1 A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Rendezőre, a Szerződő Felekre, a Látogatóra, a Rendezvényen résztvevőkre, valamint a Jogosulatlan résztevőkre. A Rendező és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony tartalmát külön szerződések tartalmazzák.

3.2 A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

3.3 A Rendező jogosult a jelen általános szerződési feltételeket, valamint az általános szerződési feltételek részét képező, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatót bármikor egyoldalúan, a Szerződő Felek és a Látogató hozzájárulása nélkül módosítani.

3.4 A Rendező, valamint a Szerződő Felek és a Látogató között létrejött szerződés nyelve a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek nem minősül.

3.5 A szerződés iktatásra, archiválásra nem kerül.

3.6 A Rendezvényen vagy azokhoz kapcsolódóan esetlegesen megrendezésre kerülő nyereményjáték sorsolás részletes szabályait a Rendező által kiadott tájékoztató tartalmazza, a nyereményjáték sorsolás szabályaira jelen ÁSZF rendelkezései nem irányadóak.

3.7 A Rendezőnél a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

3.8 A Jegyvásárló a Jegy megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző Látogató a Jegy átvételével, a Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló a Jegy átruházásakor a majdani felhasználó személyt tájékoztatni köteles, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

3.9 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, a Fogyasztó részére nyújtandó tájékoztatót a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

4. Jogviszony jellege

4.1 A Rendező a Jegyvásárló részére értékesíti az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, a szerződés a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy Rendező általi elektronikus úton, e-mail üzenethez csatolt mellékletként történő megküldéssel teljesedésbe megy, érvénybe lép.

4.2 Adott Rendezvény programok és a Rendező által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényen elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a Rendező alakítja ki. A Rendező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására. Rendező fenntartja a jogot a meghirdetett Rendezvény időpontjának, témájának és tematikájának előzetes módosítására. Rendező a módosításról a baba-apa.hu oldalon tájékoztatót tesz közzé. A módosításból eredő többletköltségekért, károkért a Rendező nem felelős.

5. Jegyvásárlás, felelősség

5.1 A Jegy kizárólag a baba-apa.hu/ban oldalon vásárolható meg, a megrendelő űrlap kitöltésével és elküldésével és/vagy a szükséges résztvevői adatok megadásával. A Jegy megvásárlásához előzetes regisztráció nem szükséges.

5.2 A Jegyről Rendező 2024. 08. 01-ig csak előlegszámlát küld. Ennek oka, hogy amennyiben a rendezvényre nem gyűlik össze elegendő látogató, azaz a rendezvényt nem lehet veszteség nélkül megrendezni, úgy Rendező eláll a rendezvény megszervezésétől és az előlegszámla ellenében beérkezett összeget visszautalja.

5.3 Jegyvásárló a megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Rendező nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően, valamint ahhoz, hogy a Rendező a jövőben termékeivel, akcióval kapcsolatos információt juttasson el. Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről Rendező a honlapon közzétett adatvédelmi szabályzatban tájékoztatja a Jegyvásárlót, mely EZEN a linken érhető el.

5.4 Jegyvásárló kijelenti, hogy adatai a megrendelőben a valóságnak megfelelően kerültek megadásra. Rendező a Jegyvásárló által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás vagy hiányos adatok közléséből eredő károkért való felelősségét Rendező kizárja. Rendező a Jegyvásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.

5.5 A megrendelés elküldését megelőzően Jegyvásárló számára Rendező biztosítja az esetlegesen előforduló adatbeviteli hibák kijavítását olyan módon, hogy a megrendelés elküldését megelőzően a rendszer a Jegyvásárló részére a megrendelő űrlapot az általa megadott adattartalommal megerősítés céljából megjeleníti. A megrendelés véglegesítése előtt Jegyvásárló számára biztosított az adatok ellenőrzése, a hibásan megadott adatok javítása.

5.6 Rendező a Jegyvásárló megrendelését a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül a Jegyvásárló által megadott e-mail címre küldött e-mailben visszaigazolja. E határidő eredménytelen elteltét követően Jegyvásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól – és neki az előre kifizetett összeg visszajár.

5.7 A Rendező a jegyértékesítést saját online értékesítési felületén keresztül végzi online fizetési felületen keresztül.

5.8 Jegyvásárló a jegy vételárát a Rendező által felkínált, vele szerződéses jogviszonyban álló Szerződéses partner – mint online fizetési szolgáltató – közreműködésével, bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki. A Szerződéses partner által üzemeltetett online fizetési felület hibájából, meghibásodásából eredő minden kárért való felelősséget a Rendező kizárja.

5.9 A Rendező jegyfoglalásra lehetőséget nem biztosít.

5.10 Jegyvásárló részére a Rendező a Jegyet a vételár teljes kiegyenlítését követően, e-mailhez küldött visszaigazolásként kézbesíti.

5.11 Rendező hibásan, hiányosan megadott e-mail cím esetén Jegyvásárlót a Jegy helyes e-mail címre történő kézbesítése érdekében a Jegyvásárlót egyéb elérhetőségein felkutatni nem köteles. Jegyvásárló felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt e-mail fiók) történő sikertelenségéből származik.

5.12 Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy minden egyes megrendelt Jegy egy rendelésazonosító alatt kerül rögzítésre, a Jegy, illetőleg a kiküldött e-mail kinyomtatása és megőrzése Jegyvásárló kötelezettsége. Jegyvásárló vagy Látogató a Jegyet a Rendezvény végéig köteles megőrizni. A Jegy, illetőleg a kiküldött email belépéskor ellenőrzésre kerül.

5.13 Az ellenőrzés során Rendező elfogadja a Jegyvásárló vagy Látogató erre alkalmas mobiltelefonján felmutatott rendelésazonosítót a visszaigazoló e-mailben (Jegy) – és a hozzá tartozó jegyeket is.

5.14 Jegyvásárló vagy Látogató belépéskor magát érvényes személyigazolvánnyal igazolni köteles, mely a belépés feltétele. Rendező fenntartja a jogot, hogy a rendezvény során további jegyérvényesség-ellenőrzést végezzen.

5.15 A Jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából, vagy a rendelésazonosítót tartalmazó e-mail illetéktelen kezekbe kerüléséből eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Jegyvásárlót és a Látogatót terheli.

5.16 A Rendező fenntartja a jogot, hogy az online szolgáltatásért tételenként a mindenkori árjegyzékben meghatározott mértékű adminisztrációs díjat számoljon fel.

5.17 A Jegy szabadon átruházható. A Jegyvásárló és a Jegyet tőle megszerző személy kijelenti, hogy a Jegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a jelen ÁSZF-et elfogadta, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

5.18 Rendező a jegyvásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus úton előlegszámlát, amint a rendezvény megtartása biztossá válik, végszámlát bocsát ki. Az előlegszámlát, majd a végszámlát a Rendező e-mailben küldi el a Jegyvásárló által megadott emailcímre. Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatóak.

Az elektronikus számla pdf formátumú, a Rendező által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum, amely megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla pdf dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

5.19 A jegyvásárlás a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Jegy vételárának megfizetését követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg.

5.20 A Rendező kizárja a Jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését. Kivéve, ha a Rendezvény a Rendező érdekkörében felmerült okból marad el. Ez esetben a felhasználásra nem kerülő Jegy árát Rendező visszautalja Jegyvásárlónak arra a számlaszámra, ahonnan a Jegy árát Jegyvásárló kifizette.

5.21 Amennyiben a Rendezvény a Rendező működési körén kívül eső valamely okból (így többek között, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható akadály) hiúsul meg, Rendező a Jegyvásárlóval vagy Látogatóval szemben kártérítési felelősséggel nem tartozik, a Jegy árának megtérítésére nem köteles.

5.22 Rendező a programváltoztatás jogát fenntartja. A megváltozott program, vagy egyes elmaradó programpontok nem adnak okot Jegyvásárlónak kártérítés követelésére. Különösen, amennyiben egy adott programpont a programot biztosító harmadik fél (esetleg Szolgáltató) miatt következik be.

5.23 Amennyiben Jegyvásárló a rendezvény előtt, alatt vagy után bármely Szolgáltatótól vagy bármely Harmadik féltől a rendezvényhez, vagy például a Jegyvásárláshoz köthetően bármely Harmadik féltől bármilyen ajánlatot, ajándékot, ígéretet, kedvezményt kap, és amennyiben ez nem valósul meg, vagy nem lesz foganatosítható, az kizárólag Jegyvásárló és a Szolgáltató vagy Harmadik fél ügyletének minősül és ezért Rendező nem felelős, annak előnye Rendezőn nem követelhető.

6. Részvétel a rendezvényen

6.1 A belépéskor a Rendező által biztosított, azonosításra alkalmas azonosító viselése jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra. Ennek hiánya esetén a viselő résztvevő a Rendezvényen elveszíti az azonosító nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. – hacsak Rendező másként nem dönt.

6.2 A Rendezvényre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

6.3 Belépéskor a Rendezvényen résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak.

6.4 A Rendező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza.

6.5 A 18. életévüket be nem töltött Látogatók a Rendezvényre csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be.

6.6 A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, az egyéb háziállatok beléptetését a Rendező nem engedélyezi.

6.7 A Rendezvényen résztvevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindenkor a társadalmi szokások és etikai szabályok szerint elvárható kulturált magatartást tanúsítják, a Rendezvényen való részvétel szabályait magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Továbbá arra is, hogy a Baba-Apa csoport csoportszabályzatát megismerik (elérhető ITT) és az abban jelölt viselkedési és moderációs irányelveknek megfelelően vesznek részt a rendezvényen. A Rendezvényen résztvevők magatartásukkal, véleménynyilvánításukkal a Baba-Apa, mint márkanév és közösség tekintélyét nem csorbíthatják, a Baba-Apa és a rendezvényen részt vevő személyek személyi és szerzői jogait kötelesek tiszteletben tartani. A Rendező és Közreműködői jogosultak a Rendezvényen résztvevőt a Rendezvény helyszínéről – felszólítást követően – eltávolítani, amennyiben a Rendezvényen résztvevő a Rendezvényen való részvételre vonatkozó szabályoknak nem tesz eleget.

6.8 A Rendezvényen résztvevők kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

6.9 A Rendezvényen résztvevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Rendezvényen résztvevő a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul a saját és az általa, mint nagykorú, cselekvőképes kísérő által képviselt kiskorú arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Rendezvényen résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Rendezvényen résztvevő tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

6.10 A Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő személyek a Rendezvényen résztvevő relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény és további rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Rendezvényen résztvevő részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

6.11 A Rendezvényen résztvevő külön is tudomásul veszi, hogy a Rendező a Rendezvényt, illetve a annak egyes programjait rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Rendezvényen résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben.

6.12 A Rendezvényen résztvevő kizárólag a Rendező előzetes hozzájárulásával jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére. A Rendezvényen résztvevő az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja. A Rendezvényen résztvevő más résztvevőket nem nevesíthet, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Rendező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Rendezvényen résztvevő a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi.

6.13 A Rendezvény területén a Rendező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, politikai vagy reklámtevékenység folytatása.

6.14 A Rendezvényen a Rendező által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció tilos.

6.15 A Rendezvény 1000 fő alatti rendezvény, ahova nem kötelező orvosi-mentős felügyeletet biztosítani. Ettől függetlenül a Rendezvényt Rendező a rendőrségen is bejelenti, valamint jelzi a mentőszolgálatnak is. Elsősegélyt nyújtani képes szervező lesz a helyszínen.

6.16 Az előző ponttól függetlenól Rendező (vagy Közreműködői) biztosíthatják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Rendezvényen résztvevő az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy Rendezővel (illetve Közreműködőivel) a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

7. Szavatosság

7.1 A Rendező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényt, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség szerint módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Rendezvényen résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

7.2 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem a Rendező vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Rendezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Rendező kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Rendezvényen résztvevő kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Rendező nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

7.3 A Rendező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

7.4 Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Rendezvényen résztvevő az azonosítót, a Rendező nem vonható felelősségre ezek károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. Az emiatt alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Rendezvényen résztvevő igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben.

7.5 A Rendezvényen résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Rendező, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a harmadik személyek tekintetében.

7.6 A Rendező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Rendezvényen résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely részvevőjének vagy harmadik személynek.

7.7 A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Rendezőt felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Rendező felelősségi körébe, mivel a Rendező kizárólag a Rendezvény helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

8. Szerzői jogok

8.1 A Rendező által üzemeltetett honlapon, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényen megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Rendező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Rendező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Rendezvényen résztvevők, valamint egyéb harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

8.2 A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Rendezőt, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

8.3 A Rendezvényen résztvevő által a Rendezvénnyel kapcsolatban, illetve annak során a Rendezővel, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Rendező korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Rendező minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.

8.4 A Rendező korlátozás nélkül jogosult a Rendezvényen résztvevő észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

8.5 A Rendező jogosult a Rendezvényen résztvevő által nyilvánosan közölt megjegyzések eltávolítására vagy eltávolításuk kezdeményezésére, amennyiben az ilyen megjegyzés a Baba-Apa, mint márkanév tekintélyét sérti vagy súlyosan veszélyezteti, a közízlésbe vagy a közerkölcsbe ütközik. Az ilyen megjegyzéssel okozott kárért való felelősség a Rendezőt nem terheli.

9. Egyéb rendelkezések

9.1 Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jogszabályok irányadók

9.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

9.3 Jelen általános szerződési feltételek 2024. július 2. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek. Az esetleges módosításokat Rendező feltünteti.

A BABA-APA NAP rendezvény

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti tájékoztató fogyasztónak minősülő Jegyvásárló részére

  1. A SZERZŐDÉS SZERINTI TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI

A szolgáltatás, azaz a rendezvény lényeges tulajdonságai megismerhetőek a Rendező babaapanap.hu internetes honlapján.

2. A Rendező neve, székhelyének postai címe,  elektronikus levelezési címe

A Rendező fentiek szerinti adatai megtalálhatóak az ÁSZF 1. pontjában.

3. A SZERZŐDÉS SZERINTI TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT JÁRÓ ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGE

-A Jegy ellenértéke a honlapon mindenkor feltüntetett vételár, amely bruttó összegben feltüntetésre kerül.

-A kezelési és egyéb költségek, amennyiben ilyenek felmerülnek, a honlapon vagy a jegyértékesítési felületen kerülnek megjelenítésre.

4. A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI

A teljesítés feltételeit az ÁSZF vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

5. Elállás és felmondás joga

Jegyvásárló az elállás és felmondás jogát a vételár kiegyenlítését követően a 45/2014. (II. 26.) számú Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakkal összhangban nem gyakorolhatja.

6. Kellékszavatosság

Jegyvásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Rendezővel szemben.

7. Termékszavatosság

-A termék hibája esetén a Jegyvásárló követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

-Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

-A gyártó akkor mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a, a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b, a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c, a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

-Jegyvásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Jegyvásárló felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

-Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

-Rendező a Termékért jótállást nem vállal, Rendezőt jogszabály alapján a megrendelt Termék vonatkozásában jótállási kötelezettség nem terheli.

8. Ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, jótállás

-Rendező ügyfélszolgálatot hétköznapokon 10.00 órától 16.00 óráig e-mailben a babaapanap@gmail.com e-mail címen működtet.

-A Rendező által értékesített termékkörre a vonatkozó jogszabályok alapján jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

9. Magatartási kódex

Rendezőnél a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezése.

10. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

A szerződés a megrendeléstől a Rendezvény lezárulásáig számított határozott időtartamra jön létre, határozatlan időtartamúvá nem alakul át.

11. A FOGYASZTÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK LEGRÖVIDEBB IDŐTARTAMA

A Jegyvásárlónak a Jegy árának megfizetésén túl kötelezettségei a Rendező irányába nem keletkeznek.

12. Letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték

Rendező részére a Jegyvásárló letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtására nem köteles.

13. Peren kívüli panaszkezelési mód, vitarendezési mechanizmus

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható. További információ: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

14. Békéltető testülethez fordulás

Jegyvásárló a Rendezővel szemben felmerülő fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Rendező székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (székhely: 1016 Budapest, Krisztina körút 99.).